Provada Haags Bakkie ’18

Op deze woensdagochtend heeft vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, een toespraak houden met als onderwerp: Het stimuleren van meer, passende woningbouw.

Met name in de grote stedelijke gebieden is de vraag naar nieuwe woningen hoog, en blijft dit naar verwachting ook in de toekomst zo. Voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat centraal dat woningbouw zoveel mogelijk moet aansluiten bij de vraag van woningzoekenden. Omdat die behoefte zich vooral richt op aantrekkelijke woonmilieus in grote stedelijke gebieden is het bouwen van voldoende nieuwe woningen extra complex. Tijdens deze sessie ging de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op het stimuleren van meer, passende woningbouw en de samenwerking daarvoor met partners als gemeenten, corporaties en investeerders.

Verstedelijkingsalliantie ‘Langs de Oude Lijn’: Acht Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder Den Haag, de MRDH en de Provincie Zuid-Holland hebben zich verenigd in de Verstedelijkingsalliantie Langs de Oude Lijn om deze verstedelijkingsopgave voor de regio op te pakken. Zij reageerden op het verhaal van de minister hoe deze opgave zich verhoudt tot de regio en hoe de alliantie deze zal oppakken.